Pravomoc bezpečnostního pracovníka

Oprávnění zaměstnanců bezpečnostních služeb vyplývají především z Trestního řádu, Trestního zákoníku a Zákoníku práce.

Prevence: Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb.

§248 Prevence

Zaměstnanvatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nebytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něj odnášejí, popřípadě provádět  prohládky zaměstnanců.

Osobní prohlídky může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.

§249 Prevence

Zaměstnanec je povinen počínat tak, aby nedocházelo k majetkové újmě, nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení. Je-li k odvracení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec povinnen zakročit. 

Jestliže si nás obchodní partner na základě smlouvy najme na provádění bezpečnostní služby, pak na nás také přenáší oprávnění, které mu dává Zákoník práce.
 
Zadržení- omezení na osobní svobodě: Trestní řád, zákon č. 141/1961 Sb.

§76 odst.2 Zadržení osoby podezřelé

Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazu. Je však povinen zadrženého předat ihned policejnímu orgánu, zadrženého příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky.

Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.

 Stručný výklad

Bezpečnostní pracovník je oprávněn při dodržení shora uvedených podmínek předvést na určené místo každého, kdo ve střeženém či chráněném prostoru:

 • nemůže hodnověrně prokázat svoji totožnost a domáhá se protiprávním způsobem vstupu do chráněného objektu;
 • způsobí poškození zdraví nebo smrt jiného nebo škodu na majetku;
 • neuposlechne výzvy, aby upustil od protiprávního jednání, a v protiprávním jednání pokračuje.
Obrana: Trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb.

§29 Nutná obrana

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Stručný výklad

 • napadený nemá povinnost vyhnout se útoku jinak, než použitím obrany (není povinnost strpět jednání v rozporu se zákonem);
 • musí jít o útok skutečný, nikoli domnělý;
 • musí jít o útok na práva a oprávněné zájmy fyzických nebo právnických osob;
 • jednání v nutné obraně nevyžaduje naprostou proporcionalitu obrany a útoku, nesmí však být „zjevně nepřiměřené“, intenzita a tedy i přiměřenost obrany ve vztahu k útoku není dána jen použitým prostředkem obrany, ale i způsobem, jakým byl použit;
 • musí jít o útok bezprostředně hrozící nebo trvající;
 • musí jít o obranu zcela zjevně přiměřenou povaze útoku;
 • nejde o nutnou obranu tam, kde útok již fakticky skončil, beztrestnosti se nemůže dovolávat ten, kdo se při obraně proti útoku neomezí pouze na jeho odvrácení, ale podnikne další útočné činy, neodůvodněné pouze nutností obrany, popřípadě se „vypořádává“ s útočníkem, kdy namísto odvracení útoku útok oplácí;
 • škoda způsobená obranou může být větší, než škoda z hrozícího útoku, nesmí však být ve zřejmém nepoměru;
 • nutnou obranu jde i tehdy, je-li odvracen útok na život a zdraví jiné osoby.

§28 Krajní nouze

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

Stručný výklad

 • stav krajní nouze může být vyvolán i nátlakem a vydíráním omezujícím svobodu rozhodování napadeného;
 • musí se jednat o zájmy chráněné trestním zákonem;
 • nebezpečí nelze odvrátit jinak;
 • způsob odvracení hrozícího nebezpečí musí být přiměřený, nesmí nastat stejně závažný nebo závažnější následek;
 • musí jít o odvracení nebezpečí včas, tj. ještě před porušením zájmu chráněného trestním zákonem;
wakkenhat Sdílet na Facebooku

Kontaktujte nás

Máte otázku? Chcete s námi cokoliv probrat? Nabízíme Vám nezávaznou schůzku a bezplatnou úvodní konzultaci.

kontaktujte nás