Práva a povinnosti držitele zbrojního průkazu

Kromě toho, že Vás zbrojní průkaz opravňuje k držení zbraně a střeliva, zavazuje Vás také k dodržování určitých práv a povinností.

Skupiny zbrojních průkazů

Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu.

Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let.

Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do následujících skupin:

A – ke sběratelským účelům

B – ke sportovním účelům

C – k loveckým účelům

D – k výkonu zaměstnání nebo povolání

E – k ochraně života, zdraví nebo majetku

F – k provádění pyrotechnického průzkumu

 

Držitel zbrojního průkazu skupiny D je oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání:

a) nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence. K této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo.

b) nosit nejvíce 2 zbraně uvedené v písmenu a) a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném. Zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.

Strážník obecní policie je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie.

Zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů této banky může nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů.

Povinnosti držitele zbrojního průkazu

Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F je povinen  se podrobit  lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu a odevzdat příslušnému útvaru policie tento posudek o zdravotní způsobilosti nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Den uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu se vyznačuje ve zbrojním průkazu.

Zdroj: KPKBČR - Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky.

Kontaktujte nás

Máte otázku? Chcete s námi cokoliv probrat? Nabízíme Vám nezávaznou schůzku a bezplatnou úvodní konzultaci.

kontaktujte nás