Oprávnění/pravomoci pracovníků bezpečnostních služeb

Kompetence zaměstnanců bezpečnostních služeb pro výkon jejich pracovních činností vyplývající především ze Zákoníku práce, Trestního zákoníku a Trestního řádu.

Zákoník práce (zák. č.262/2006 Sb.)

 § 248 Prevence

Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věci, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců.
Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.

§ 249 Prevence

Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k majetkové újmě, nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení.  Je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit.
Jestliže si náš zaměstnavatel (zákazník) na základě sjednané smlouvy a za úplatu najímá jako bezpečnostní službu, abychom za něj tuto konkrétní činnost prováděli, pak na nás také přenáší oprávnění, které mu dává Zákoník práce.

Trestní zákoník (zák. č.40/2009 Sb.)

§ 28 – Krajní nouze

Čin jinak trestný. Kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.
Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

Krajní nouze znamená v právu takový stav, který představuje přímé ohrožení zákonem chráněného zájmu (život, zdraví, majetek).

§ 29 Nutná obrana

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
Nutná obrana poskytuje všem občanům efektivní možnosti, jak chránit nejen své vlastní zájmy, ale i zájmy druhých osob.

Stav nutné obrany předpokládá v první řadě útok, tedy takové lidské jednání, které bezprostředně hrozí poškodit zákonem chráněný zájem (život, zdraví, majetek).

Trestní řád (zák. č. 141/1961 Sb.)

§ 76 odst. 2 – Zadržení osoby podezřelé

Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů.
Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba omezení osobní svobody bez odkladu oznámit policii.

Zdroj: KPKBČR - Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky.

Kontaktujte nás

Máte otázku? Chcete s námi cokoliv probrat? Nabízíme Vám nezávaznou schůzku a bezplatnou úvodní konzultaci.

kontaktujte nás