Všeobecné obchodní podmínky WAKKENHAT

Účelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je vymezit vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím (zákazníkem) při prodeji služeb a zboží prostřednictvím internetové stránky www.wakkenhat.cz.

Čl. II.

Základní ustanovení

 1. Prodávající - společnost WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern, se sídlem Sazečská 560/8, 10825 Praha 10, IČ: 27123197, DIČ: CZ27123197, plátce DPH, ID datové schránky: wswbm7r (dále jen „prodávající“ nebo také „WAKKENHAT“).

 2. Kupující/Zákazník - fyzická nebo právnická osoba objednávající prostřednictvím internetové stránky www.wakkenhat.cz, prostřednictvím e-mailové adresy obchod@wakkenhat.cz nebo jiné k tomu určené e-mailové adresy nebo telefonicky.

 3. Potvrzení objednávky – zpráva zákazníkovi o tom, že objednávka byla převzata k dalšímu zpracování s uvedením čísla objednávky.

 4. Odmítnutí objednávky - zpráva prodávajícího zaslaná e-mailovou poštou zákazníkovi o tom, že jeho objednávka nebude zcela nebo zčásti zpracována, resp. vyřízena.

 5. Objednané zboží (služby) – souhrn zboží (služeb), které zákazník označil na stránce www.wakkenhat.cz, vypsal do objednacího e-mailu nebo uvedl v telefonické objednávce. Tam, kde se hovoří pouze o zboží, vztahují se ustanovení VOP též na služby, není-li uvedeno nebo nevyplývá-li z okolností něco jiného.

 6. Kupní cena - součet cen všech položek objednaného zboží (služeb) včetně poštovného nebo dopravného.

 7. Dobírková částka – součet kupní ceny a poštovného, resp. dopravného, splatná v místě a čase dodání.

 8. Místo dodání – adresa uvedená zákazníkem v objednávce nebo pobočka České pošty, s.p. nebo jiného dopravce, která je místně příslušná podle adresy udané v objednávce zákazníkem, pokud Česká pošta, s.p. nebo jiný dopravce nebyl schopen objednané zboží (služby) dodat na adresu uvedenou zákazníkem.

 9. Čas dodání – lhůta, ve které je prodávající povinen dodat objednané služby/zboží na místo dodání. Tato lhůta činí 14 dní ode dne potvrzení objednávky, pokud není sjednána lhůta jiná. Tato lhůta se prodlužuje o dobu zdržení, které vzniklo na straně České pošty, s.p. nebo jiného dopravce.

 10. Ustanovení VOP týkající se práva na odstoupení od smlouvy a práv z vadného plnění se nevztahují na případy, kdy kupující jedná v rámci své podnikatelské činnosti. V těchto případech bude postupováno podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a tato ustanovení VOP se vůči těmto zákazníkům nepoužijí.

 11. Fotografie a obrázky uvedené u nabízeného zboží (služeb) jsou pouze ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnému provedení zboží (služeb).

Čl. III.

Uzavření smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je objednávka kupujícího potvrzena prodávajícím formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu kupujícího. Potvrzení objednávky obsahuje číslo objednávky, identifikaci prodávajícího a kupujícího, výčet objednaného zboží (služeb) s uvedením konečné ceny.

 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Čl. IV.

Cena zboží (služby)

 1. Cena zboží (služby) na adrese www.wakkenhat.cz je uváděna bez daně z přidané hodnoty, pokud není uvedeno něco jiného.

 2. Ke kupní ceně se připočítává poštovné/dopravné.

 3. Balné se neúčtuje.

 4. Cenu je možné zaplatit

  1. v hotovosti v provozovně prodávajícího Sazečská 560/8, 10825 Praha 10,

  2. převodem na účet prodávajícího č. 201 054 929/0300, vedeného u ČSOB, a.s.,

  3. dobírkou na adrese uvedené kupujícím v objednávce.

V.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající je povinen dodat pouze objednané zboží (služby), na kterém neváznou žádné právní vady (zástavní práva, dluhy či jiné právní vady) a které je bez faktických vad, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

 2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas.

 3. Prodávající je povinen ke zboží (službě) přiložit daňový doklad buď v listinné podobě, který připojí k zásilce, nebo v elektronické podobě, který zašle na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 4. Prodávající je oprávněn odmítnout dodání objednaného zboží (služby) bez uvedení důvodů. Došlo-li již k zaplacení kupní ceny, je prodávající povinen, v případě, že odmítne dodat objednané zboží (služby), vrátit kupujícímu již zaplacenou částku.

 5. Prodávající je oprávněn požadovat po zákazníkovi zaplacení dobírkové částky. Není povinen zákazníkovi dodat zboží dříve než po zaplacení dobírkové částky.

 6. V případě, že zákazník nevyzvedne objednané zboží (službu) dodané prodávajícím řádně a včas v místě dodání a bude trvat na opakovaném dodání objednaného zboží (služby), je prodávající oprávněn opakované dodání odmítnout. Jestliže prodávající neodmítne zboží (službu) opakovaně dodat, je oprávněn připočítat k dobírkové částce cenu poštovného za předchozí neúspěšné dodání. Prodávající je také oprávněn zvýšit kupní cenu o manipulační poplatek ve výši 10 % kupní ceny.

 7. Jestliže ani dodání podle předchozího bodu nebude úspěšné, zákazník bude nadále trvat na dodání objednaného zboží (službě) a prodávající další opakované dodání neodmítne, pak prodávající nedodá objednané zboží (služby) kupujícímu dříve, než kupující zaplatí kupní cenu (dobírkovou částku), cenu poštovného za předchozí neúspěšná dodání a 10% manipulační poplatek. Celkovou částku podle předchozích vět, jakož i způsob zaplacení oznámí prodávající zákazníkovi e-mailem.

 8. Prodávající je oprávněn požadovat po zákazníkovi zaplacení celé kupní ceny v případě, že zákazník zvolil způsob platby bezhotovostně převodem na účet. Prodávající není povinen zákazníkovi dodat zboží (službu) dříve než po zaplacení celé kupní ceny. 

VI.

Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je povinen uvést v objednávce úplné a pravdivé údaje tak, aby objednané zboží mohlo být prodávajícím řádně a včas dodáno. Odesláním objednávky kupující potvrzuje úplnou správnost celé objednávky, potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona na ochranu osobních pro potřeby vyřízení své objednávky.

 2. Zákazník je povinen v objednávce zvolit způsob platby za objednané zboží. Zákazník je oprávněn zvolit způsob platby dobírkou pouze v případě, že se místo dodání nachází na území České republiky.

 3. Zákazník je povinen převzít řádně a včas dodané objednané zboží ve stanoveném místě a čase.

 4. Zákazník je povinen při převzetí objednaného zboží zaplatit dobírkovou částku, pokud zvolil jako formu platby dobírku.

 5. V případě, že zákazník nepřevezme nebo odmítne převzít řádně a včas dodané objednané služby/zboží, trvá na opakovaném byť jen částečném dodání a prodávající opakované dodání neodmítne, je kupující povinen zaplatit dobírkovou částku, poštovné za předchozí neúspěšné dodání a případný manipulační poplatek ve výši 10 % kupní ceny.

 6. V případě, že ani dodání podle předchozího bodu nebude z důvodů na straně zákazníka úspěšné a prodávající další opakované dodání neodmítne, pak prodávající nedodá objednané služby/zboží zákazníkovi dříve, než zákazník zaplatí dobírkovou částku, cenu poštovného za předchozí neúspěšná dodání a manipulační poplatek ve výši 10 % kupní ceny. Celkovou částku podle předchozích vět, jakož i způsob zaplacení oznámí prodávající zákazníkovi e-mailem.

 7. Pokud zákazník zvolí způsob platby bezhotovostně na fakturu, jsou mu zaslány platební pokyny. V takovém případě je zákazník povinen do 10 dnů od zadání objednávky zaplatit předem za objednané zboží (služby) celou kupní cenu na účet prodávajícího. Zákazník je povinen uskutečnit platbu pod variabilním symbolem, který je uveden v platebních pokynech. Pokud prodávající neobdrží platbu do 10 dnů od objednání, bude prodávající považovat objednávku za zrušenou. Teprve po zaplacení celé kupní ceny je prodávající povinen zákazníkovi zaslat objednané zboží (službu).

 8. Jestliže zákazník uvedl jako místo dodání cizí stát, neuplatní se výše poštovného, resp. dopravného platná pro Českou republiku. V takovém případě je zákazník povinen vyčkat s placením celé kupní ceny do doby, než prodávající zákazníkovi sdělí výši poštovného, resp. dopravného pro konkrétní cizozemské místo dodání. Pokud zákazník po sdělení výše poštovného výslovně objednávku zruší, odmítne kupní cenu zaplatit nebo do 10 dnů po sdělení kupní ceny nezaplatí, považuje se objednávka za zrušenou.

 9. Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy je upraveno v čl. VII. těchto VOP (zejména odst. 2 a násl.).

 10. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží (službě) zaplacením plné ceny.

VII.

Reklamace zboží, práva z vadného plnění

 1. Má-li objednané zboží (služba) při dodání (převzetí) vady, které jsou v rozporu s čl. V. bod 1., je zákazník oprávněn buď odstoupit od smlouvy, nebo požadovat po prodávajícím výměnu nebo opravu objednaného zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Právo na výměnu zboží nebo na vrácení kupní ceny (práva z vadného plnění) má zákazník v případě, že se rozpor s čl. V. bod 1. projeví ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení objednaného zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Práva z vadného plnění se též nevztahují na vady objednaného zboží, které způsobil zákazník nebo třetí osoba. Práva z vadného plnění se též nevztahují na vady objednaného zboží způsobené přepravcem. Práva z vadného plnění, které bylo zřejmě způsobené přepravcem (viditelně poškozený obal), je zákazník oprávněn/povinen uplatnit neprodleně u přepravce.

 2. Zákazník, který objednává zboží (službu) mimo rámec své podnikatelské činnosti (spotřebitel), má také právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od dodání (převzetí) objednaného zboží bez uvedení důvodu. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 3. Právo odstoupit od smlouvy je zákazník povinen uplatnit písemně u prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14 dnů od zjištění vady zboží v případě podle bodu 1. nebo do 14 dnů od dodání (převzetí) v případě podle bodu 2. Písemná forma je též zachována, pokud je odstoupení odesláno prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Právo odstoupit od smlouvy je uplatněno včas, jestliže nejpozději do 14. dne po zjištění vady, popř. 14. dne po dodání (převzetí) objednaného zboží dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 těchto VOP. K odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2 těchto VOP.

 4. Jestliže zákazník uplatní své právo odstoupit od smlouvy podle předchozích bodů tohoto článku, je povinen společně s řádně doručeným včasným písemným odstoupením doručit prodávajícímu také veškeré objednané zboží, jehož se odstoupení týká, nebo prodávajícímu alespoň prokázat, že zboží odeslal na adresu prodávajícího.

 5. V případě odstoupení podle bodu 1. tohoto článku vzniká zákazníkovi vedle práva na vrácení kupní ceny též právo na vrácení nákladů poštovného, resp. dopravného, a nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady budou prodávajícím uhrazeny kupujícímu společně s kupní cenou.

 6. V případě odstoupení podle bodu 2. tohoto článku vzniká zákazníkovi právo pouze na vrácení kupní ceny a poštovného, resp. dopravného. V tomto případě kupující nese náklady spojené s vrácením zboží.

 7. Požaduje-li zákazník výměnu zboží, jelikož zboží má vlastnosti v rozporu s čl. IV. bod 1., je povinen toto právo (právo reklamace) uplatnit u prodávajícího písemně. Ustanovení čl. VI. 3., 4 a 5 se uplatní přiměřeně.

 8. Prodávající má zákonnou 30denní lhůtu na vyřízení reklamace. Pokud prodávající výslovně reklamaci neuzná ve stanovené lhůtě, platí, že reklamace je oprávněná. V případě, že prodávající reklamaci výslovně nebo fikcí uzná, vymění zákazníkovi na své náklady reklamované zboží. Reklamace může být také prodávajícím řádně vyřízená zaplacením kupní ceny zákazníkovi. 

 9.  

  V případě, že dojde mezi prodávajícím a zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 12000 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: www.coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. VIII.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Prodávající si vytváří interní databázi kontaktních údajů o zákaznících. Tato interní databáze slouží pouze za účelem zachování obchodního styku se zákazníkem, pod nějž spadá i informování zákazníka o službách/zboží prodávajícího.

 3. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: (kontaktní údaje, fakturační údaje, informace o dosavadní spolupráci mezi zákazníkem a prodávajícím) a jejich uchováváním v interní databázi prodávajícího, a to pro účely realizace práv a povinností plynoucích z uzavřené smlouvy. Požádá-li zákazník o vymazání jeho kontaktních údajů z databáze, pak mu bude vyhověno bez zbytečného odkladu. Podmínkou pro vymazání kontaktních údajů je vyrovnání všech závazků vůči prodávajícímu a ukončení všech smluvních vztahů s prodávajícím.

 4. Zpracováním údajů o zákaznících může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 5. Zákazník potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů. 

 6. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím (službami) prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu zákazníka.

 7. Zákazník souhlasí s tím, že prodávající může prezentovat zboží (služby), které zákazníkovi poskytl, ve svých referencích včetně názvu a loga zákazníka. 

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti v těchto VOP výslovně neupravená se řídí příslušným právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 2. Jsou-li práva a povinnosti upraveny dohodou prodávajícího a zákazníka odchylně od VOP, má přednost tato dohoda.

 3. VOP jsou nedílnou součástí kupní nebo jiné smlouvy, která je se zákazníkem uzavřena.

 4. Znění VOP může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti, která vznikla po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 5. Provedení objednávky (přijetí nabídky) s dodatkem nebo odchylkou není provedením objednávky (přijetím nabídky). Kupující se při výběru zboží (služby) nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží (služby), než které prodávající nabízí, případně zboží (služby) s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne, pokud prodávající neprohlásí, že zboží (službu) kupujícímu podle požadavku kupujícího dodá. Prodávající nemůže dodat jiné zboží (služby), než si kupující objednal, pokud není dohodnuto jinak.

 6. Jazykem jakékoliv uzavřené smlouvy a VOP je jazyk český.

 7. Pro rozhodování sporů je dána příslušnost soudů České republiky, pokud se spotřebitel nerozhodne využít institutu mimosoudního řešení sporu.

 8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. května 2016.

Příloha č. 1  Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

  1. Pokud jste zákazníkem, který objednal zboží (službu) mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte právo do 14 dnů odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

  2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat naši společnost WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern, se sídlem Sazečská 560/8, 10825 Praha 10, IČ: 27123197, DIČ: CZ27123197, plátce DPH, ID datové schránky: wswbm7r, tel.: +420 266 021 457, e-mail: obchod@wakkenhat.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

  4. Za účelem dodržení lhůty pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

  2.  

   1. Převzetí zboží: Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern, Sazečská 560/8, 10825 Praha 10. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

   2. Náklady spojené s vrácením zboží: Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

   3. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Příloha č. 2  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát

WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern
Sazečská 560/8
10825 Praha 10

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží
1. … 
2. … 

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.