Informace k nově zaváděné elektronické evidenci náhradního plnění - novela 2017

Dovolte, abychom Vás informovali o změnách týkající se náhradního plnění a s tím souvisejícího plnění povinného podílu. Změny do systému poskytování náhradního zavedla novela zákona o zaměstnanosti (ZoZ) č. 327/2017 Sb.

Na rozdíl od roku 2016, kdy jsme  na začátku roku 2017 vystavili potvrzení o odebírání služeb za předchozí rok ve smyslu § 81 odst. 2 písm. b) ZoZ, které bylo následně přikládáno k Vašemu hlášení úřadu práce o plnění povinného podílu,  nyní toto potvrzení vystavovat nebudeme. Dle uvedené novely budou informace o odebírání náhradního plnění úřadům práce známy z nově zavedené elektronické evidence náhradního plnění (§ 84 ZoZ).

Do této evidence budeme my jako poskytovatel náhradního plnění ukládat následující údaje (§ 84 odst. 2 ZoZ):

a) identifikační údaje odběratele a dodavatele,

b) cenu výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek bez daně z přidané hodnoty započitatelnou do plnění povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b) (náhradním plnění),

c) datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,

d) číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo realizovaná zakázka,

e) datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek započitatelných do plnění povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b) (náhradním plnění),

f) čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. 

Tyto údaje budeme do evidence vkládat vždy do 30 dnů po obdržení platby za dodané služby.

Informujeme odběratele s delší dobou splatnosti závazků, že je nutné, aby daňové doklady, které mají sloužit jako doklad o poskytnutém náhradním plnění v daném kalendářním roce, byly zaplaceny tak, abychom údaje o jejich uhrazení byli schopni do evidence zanést nejpozději do 15.2.2018 (nejzazší termín pro ohlášení plnění povinného podílu za rok 2017). Pozdější úhrady, které neumožňují zanést platbu do systému před tímto datem znamenají, že si zaměstnavatel-odběratel náhradního plnění tyto doklady jako náhradní plnění nemůže uplatnit bez ohledu na to, že dle ujednání s dodavatelem není v prodlení s plněním svých závazků.

Odběratel náhradního plnění bude o zaevidování platby do systému informován automaticky generovaným e-mailem, který je na adresu odběratele odeslán v okamžiku vložení údajů o přijaté platbě dodavatelem náhradního plnění.

Níže uvádíme několik odkazů na stránky MPSV, které obsahují podrobnější informace o nově zaváděných postupech.

Jedná se o dokumenty nazvané

  1. Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2017 http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/novela2017.pdf
  2. Evidence náhradního plnění – kontakty a časté dotazy http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/evidence_np_kontakty_a_dotazy.pdf

Vesměs se novinky týkají dodavatelů náhradního plnění. Odběratelů se týká pouze požadavek na odeslání jedné ze tří přednastavených odpovědí na automaticky vytvořený e-mail požadující ověření dokladu, který byl dodavatelem zanesen do systému po přijetí platby (tj. schválený/vrácený k opravě/odmítnutý).

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou úpravu evidence náhradního plnění, je řada informací, postupů a důsledků výše uvedené novely ještě nejasných a ani MPSV nebo úřady práce nejsou vždy schopné přesně zodpovědět případné dotazy odběratelů a dodavatelů náhradního plnění. V měsíci říjnu proběhne řada seminářů pro dodavatele náhradního plnění, kterých se zúčastníme, tak abychom byli schopni Vaše dotazy kvalifikovaně zodpovědět a hlavně abychom Vám poskytli náhradní plnění tak, jak jste dosud byli od nás zvyklí.

V případě jakýchkoliv dotazů z oblasti náhradního plnění se prosím obracejte na právní úsek společnosti WAKKENHAT, popř. na e-mail info@wakkenhat.cz

wakkenhat Sdílet na Facebooku

Kontaktujte nás

Máte otázku? Chcete s námi cokoliv probrat? Nabízíme Vám nezávaznou schůzku a bezplatnou úvodní konzultaci.

kontaktujte nás